Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Ալգորիթմներ

Ուսումնական նյութեր

Նախագծեր

Ստորև ներկայացված խնդիրների լուծման գծային ալգորիթմների բլոկ սխեմաներ և ծրագրավորման կոդեր

1․Գտնել այն եռանկյան մակերեսը որի կողմերն են 3սմ 4սմ և 5սմ

s=3*4/2=6²

2.Գտնել այն եռանկյան մակերեսը որի կողմերն են 4սմ, 8սմ, 11սմ

p=(4+8+11)/2=11.5

S=√(p(p-4)(p-8)(p-11))=√(11.5(11.5-4)(11.5-8)(11.5-11))=√(11.5×7.5×3.5×0.5))=√150.9375≈√151

3.լուծել 2x²+5x+8=0 հավասարումը

D=b²-4ac=25-64=-39<0 => x∈∅

4.Լուծել y=(x+1)(x²+1)² հավասարումը

x=0,y=(0+1)(0²+1)²
y=1

x=2, y=(2+1)(2²+1)²
y=28

x=-6, y=(-6+1)(-6²+1)²
y=6125

5.Տրված են x և y տիպի փոփոխականներ։ Հաշվել և արտածել նրանց գումարը։
x=7, y=16
S=x+y=7+16=23

6.Հաշվել a,b,c կողմեր ունեցող եռանկյան մակերեսը, որի կողմերն են 5սմ, 7սմ, 11սմ։
p=5+7+11/2=11.5
y=11.5(11.5-5)(11.5-7)(11.5-11)=11.5*6.5*4.5*0.5=168.1875≈168
S=√168

7.Տրված է n բնական եռանիշ թիվը։ Հաշվել թվի թվանշանների գումարը։
n=451
4+5+1=10