Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Առաջադրանք, 26.10.20- 30.10.20

Անձի սոցիալականացումը նրա ներգրավումն է հասարակության մեջ, այդ թվում հասարակության մեջ որոշակի տեղի և դիրքի զբաղեցումը և հասարակակակն փորձի յուրացումն ու փոխանցումը: Հասարակության մեջ ներգրավվելու գործընթացում առանձնացվում են հետևյալ փուլերը.

Առաջնային սոցիալականացում, երբ երեխան յուրացնում է սոցիալական փորձը առանց քննադատության, հարմարվում է: Այս փուլը ներառում է ծնված օրվանից մինչև դեռահասության շրջանը:

 Անհատականացման փուլ – այս փուլում ի հայտ է գալիս բոլորից առանձնանալու և տարբերվելու ցանկություն: Նկատվում է հասարակական և վարքային նորմերի նկատամբ քննադատական վերաբերմունք: Ներառում է դեռահասության և պատանեկության շրջանը:

Միավորման փուլ— առաջ է գալիս հասարակության մեջ սեփական տեղը գտնելու և նրա մեջ ներգրավվելու ցանկություն:

Աշխատանքային փուլ – ներառում է մարդու հասունության ողջ շրջանը, նրա աշխատանքային գործունեությունը, երբ մարդը ոչ միայն յուրացնում է սոցիալական փորձը, այլև վերարտադրում է այն իր գործունեության միջոցով` ակտիվ ներգործելով շրջապատող միջավայրի վրա:

Հետաշխատանքային փուլ – դիտարկվում է որպես հասուն տարիք, որին հասած մարդն էական ներդրում է ունեցել սոցիալական փորձի վերարտադրության և այն ապագա սերունդներին փոխանցելու հարցում:

Grammar. The questions

Special questions1

1. He ran across the street.
Where did he run?
2. She said it very politely.
How did she say it?
3. I spent my holidays in Switzerland.
Where did you spend your holidays?
4. I play three times a week.
How often do you play?
5. My brother teaches me a lot.
Who teaches you a lot?
6. They gave up on Monday.
When did they give up?
7. They started the climb on Sunday morning.
What did they start on Sunday morning?
8. The children went to the shopping centre.
Who went to the shopping centre?
9. They met at the station.
Where did they meet?
10. He did his workout.
What did he do?
11. Two policemen enter the room.
Where do two policemen enter
12. The men come a little closer.
Who comes a little closer?
13. The two women come from Brazil.
Who comes from Brazil?
14. They worked carefully.
How did they work?
15. The jacket is 50 dollars.
How much is the jacket?

Special questions2

1. They took the children home.
Who did they take home?
2. He went to the bakery.
Where did he go?
3. They got to the airport by taxi.
How did they get to the airport?
4. They go shopping once a week.
How often do they go shopping?
5. Jane opened the door.
Who opened the door?
6. They have got five cats.
How many cats have they got?
7. He bought a house.
What did he buy?
8. The cat ate the fish.
What did the cat eat?
9. The plant pot fell on the floor.
What fell on the floor?
10. They sell 20 kilos of sugar a day.
How many kilos of sugar do they sell a day?
11. She found Pamela’s key.
Whose key did she find?
12. The boys play football.
Who plays football?
13. They came late because they had caused an accident.
Why did they come late?
14. He lives in a big house.
Where does he live?
15. His car broke down.
What broke down?

Special questions3

1. Who sits next to Frank? Clara.
2. Where does the boy come from? He’s from Newcastle.
3. How old are her children? They are seven and ten.
4. When is Peter’s birthday? In April, I think.
5. How much is the shirt? It’s twenty pounds.
6. Who is best at playing tennis? It’s Bob.
7. Where are you going? I’m going to my friends.
8. How much is an orange juice? It’s fifty pence.
9. When does the restaurant open? It opens at six o’ clock.
10. Where can I get some ice cream? You can get some at the snack bar.
11. What are you going to order? Fish and chips.
12. What are you going to do on Saturday? I don’t know.
13. Who has got my pullover? I have got it.
14. What is your name? Carol.
15. When is Susan’s party? It’s on Friday.

Tag questions1

 1. He’s been to Texas, hasn’t he?
 2. Dogs like meat, don’t they?
 3. There are some apples left, aren’t there?
 4. I’m late, aren’t I?
 5. Let’s go, shall we?
 6. Don’t smoke, will you?
 7. He does sing in the bathroom, doesn’t he?
 8. He’ll never know, will he?
 9. I think he’s from India, isn’t he?
 10. Lovely day today, isn’t it?

Tag questions2

 1. He sometimes reads the newspaper, doesn’t he?
 2. You are Indian, aren’t you?
 3. They had a nice weekend, didn’t they?
 4. Peggy didn’t use the pencil, did she?
 5. Mary has answered the teacher’s question, hasn’t she?
 6. The boy is from Turkey, isn’t he?
 7. Sue wasn’t listening, was she?
 8. Andrew isn’t sleeping, is he?
 9. Tom and Maria will arrive at Heathrow, won’t they?
 10. She has a brother, hasn’t she?

Tag questions 3

 1. She is collecting stickers, isn’t she?
 2. We often watch TV in the afternoon, don’t we?
 3. You have cleaned your bike, haven’t you?
 4. John and Max don’t like maths, do they?
 5. Peter played handball yesterday, didn’t he?
 6. They are going home from school, aren’t they?
 7. Mary didn’t do her homework last Monday, did she?
 8. He could have bought a new car, couldn’t he?
 9. Kevin will come tonight, won’t he?
 10. I’m clever, aren’t I?

Լանֆշաֆտագիտություն․հեռավար ուսուցում 19.10-23.10

Ջերմոցային էֆեկտ

Արդյունաբերության և տրանսպորտի զարգացմանը զուգընթաց՝ աշխարհում անընդհատ մեծանում է մթնոլորտ արտանետվող նյութերի քանակը, ինչի պատճառով փոխվում են մթնոլորտի ֆիզիկաքիմիական հատկությունները: Առավել վտանգավոր են քլոր, ֆտոր պարունակող օրգանական միացությունները, որոնց փոքր քանակներն անգամ շատ անբարենպաստ ազդեցություն են թողնում: Ածխաթթվական գազի, մեթանի և քիմիական մի շարք այլ միացությունների քանակների ավելացման հետևանքով նվազում է մթնոլորտից դեպի Տիեզերք ջերմության ճառագայթման կարողությունը, և մթնոլորտի վերին շերտերից դեպի Երկիր վերադարձող ջերմության քանակը մեծանում է: Մթնոլորտը գյուղատնտեսական ջերմոցի ապակե ծածկույթի նման բաց է թողնում արեգակնային կարճալիք ջերմային ճառագայթները, բայց արգելակում է Երկրի տաքացած մակերևույթից արձակվող երկարալիք ջերմային ճառագայթումը, այդ պատճառով տվյալ երևույթը կոչվում է ջերմոցային էֆեկտ: Դրա հետևանքով տեղի է ունենում Երկրի կլիմայի աստիճանական տաքացում: XIX դարի վերջի համեմատությամբ՝ Երկրի օդի միջին ջերմաստիճանը ներկայումս աճել է 0,3–0,6օC-ով, իսկ 2020 թ-ին կարող է հասնել մինչև 2,2–2,5օC-ի: Այս երևույթը կարող է հանգեցնել համընդհանուր աղետի՝ էկոլոգիական ճգնաժամի (բևեռային և հավերժական սառցածածկույթի հալք, Համաշխարհային օվկիանոսի մակարդակի բարձրացում, երաշտներ և այլն):Ներկայումս համամարդկային խնդիր են դարձել մթնոլորտի ընդհանուր տաքացման կանխումը և մարդկությանը վերահաս վտանգից փրկելը: Այդ  նպատակով 1997 թ-ին Ճապոնիայի Կիոտո քաղաքում 60 երկրի պատվիրակների մասնակցությամբ ընդունվել է համաձայնագիր, որով 38 արդյունաբերական զարգացած երկրներ պարտավորվել են 1990 թ-ի մակարդակի համեմատ 2008–12 թթ-ին CO2-ի արտանետումներն ընդհանուր առմամբ նվազեցնել 5%-ով, այդ թվում` Եվրամիության երկրները՝ 8%-ով, ԱՄՆ-ը՝ 7%-ով, Ճապոնիան՝ 6%-ով և այլն: 

PLANTS AND THEIR USES.

From earliest times plants are known to play an important part in every-day
life of man. We know plants to provide us with food, clothes, shelter and many
other necessary things. We are still as dependent upon plants as primitive man
was thousands years ago. Great necessity caused primitive man to grow plants.
And the cultivation of plants is thought to be closely connected with man’s
progress. In order to grow plants one had to settle down and to begin building
houses. Primitive men had few needs except food and clothing. Civilization has
increased man’s wants to a surprising extent. The man of today is no longer
satisfied with merely having food to eat and house to live in. He wants raw
materials, which can be made into useful things and products. Our food and
clothing are produced directly or indirectly by plants. Many animals feed on
plants and produce food and raw materials used by man. Without plant neither
animals nor men will be able to live. Many things we use in everyday life are
made from plants. The paper we write on, the clothes we wear, the tables we sit
at, all come from plants. Plants are used as timber in the making of furniture and
as fuel. Many drugs are made from plants.
Plant culture began a great many years ago. The most important plants in the
world are said to have been grown 4.000 years ago. There exist very many
species of plants. But the best known to most people are those that are useful to
men. They are grown and cultivated by farmers and are called farm crops. These
crops are used for many different purposes.
Some are used directly by man, some are consumed by animals, others are
used in industry and medicine. We can certainly expect new uses to be found and the value of other plants to be discovered.

1.Answer the questions.

 1. Why are plants so important in our life? Because plants to provide us with food, clothes, shelter and many other necessary things.
 2. Are we dependent upon plants? Yes
 3. What has civilization increased? The man of today is no longer satisfied with merely having food to eat and house to live in.
 4. What were primitive men’s needs? Primitive men had few needs except food and clothing.
 5. What is farm crop? The best known to most people are those that are useful to men. They are grown and cultivated by farmers and are called farm crops.
 6. What are the spheres of the usage of plants? These crops are used for many different purposes.Some are used directly by man, some are consumed by animals, others are used in industry and medicine.

2. Shelter, great necessity, many drugs, the value

3. Earliest times, crops, dependent upon plants, thousands years ago, to be closely connected with man’s progress, Primitive men…

4.

 1. We know that plant provide us with food .
 2. We still depend on plants.
 3. If we want to cultivate this crop we must study its characteristics.
 4. These plants are used for feeding animal .
 5. cultivation of plants is connected with man’s progress.

5. 1.Some plants have been cultivated for over four thousand years

2.Plants provide us with food and clothing

3.Plants are the raw material from which we make various things

4. The most important plants are agricultural because they are used directly by humans

5.Many medicines are made from plants

6.The plants provide us with wood from which furniture, paper and other items are made

7.We know these plants well

8.To understand how a plant grows, you need to study botany

9.Agricultural crops are the most important plants in our lives

Թուրքմենչայի պայմանագիր

Ուսումնասիրում ենք ու պատասխանում այս հարցերին․

1․ Ե՞րբ և ո՞ւմ միջև կնքվեց այս պայմանագիրը։

Թուրքմենչայի Պայմանագիրը 1828  թ․ ստորագրվել է Ռուսաստանի և Պարսկաստանի միջև ։ Փետրվարի 10-ին, Կնքվել է Թուրքմենչայ (Թավրիզից Թեհրան տանող ճանապարհին) գյուղում: 

2․ Ինչպիսի՞ պայմաններ էին ստեղծվում Հայաստանի համար ըստ այս պայմանագրի։

Այս պայմանագիրը հսկայական նշանակություն ուներ հայ ժողովրդի համար, քանի որ յոթ դարերի ընթացքում կրոնական օտար միջավայրում գտնվելուց հետո, հայերը հնարավորություն ստացան նորից ապրել և արարել իրենց պատմական տարածքներում` մոտ լինելով քրիստոնյա քաղաքակիրթ աշխարհի շրջանակներին:

3․ Ովքե՞ր և ի՞նչ դերակատարում ունեցան պայմանագրի կնքման գործում։

Իվան Պասկևիչը և Աբաս Միրզան։

4․Ի՞նչ կարևոր կետեր կառանձնացնեի։

Հայերի ճակատագրում մեծ դեր խաղաց Թուրքմենչայի պայմանագրի 15-րդ հոդվածը, որը նախատեսում էր Պարսկաստանի հպատակների անխոչընդոտ տեղափոխությունը Ռուսաստան (մեկ տարվա ընթացքում): Չնայած գաղտնի կազմակերպվող խոչընդոտների, պարսկական կառավարության ահաբեկչությունների և տեղափոխման այլ դժվարությունների՝ տասնյակ հազարավոր հայ ընտանիքներ կանգնեցին իրենց պատմական հայրենիք վերադառնալու ճանապարհին:

5․ Ո՞ր կետերը կփոխեի և ինչպե՞ս։

Հայոց պատմություն․հեռավար ուսուցում

Գուլիստանի պայմանգիրը

1․ Ո՞ւմ միջև և ե՞րբ կնքվեց Գյուլիստանի պայմանագիրը։

Ռուսական Կայսրության և Պարսկաստանի ռուս-պարսկական պատերազմից հետո: Պայմանագիրըստորագրվել է արցախի Գյուլիստան/Խաչեն գյուղում:

2․ Ո՞ր կետերն էին վերաբերում Հայաստանին և հայ ժողովրդին։

Հողերի փոխանակման կետերը ուղղակիորեն վերաբերվում են Հայաստանին, քանի որ ըստ այդ կետերի Ռուսաստանին էին անցնում Լոռի-Փամբակը,  Ղազախ-Շամշադինը Շորագյալը, Զանգեզուրը և Արցախը:

3․ Ի՞նչ շահեր էին հետապնդում Ռուսաստանը և Պարսկաստանը։

Ռուսաստանի գլխավոր նպատակն էր ընդլայնել իր տարածքները և հասնել Սև և Կասպից ծովերին, ինչու չէ նաև Անդրկովասը առնել իր իսշանության տակիսկ Պարսկաստանը ցանկանում էր վերջապես ազատվել երկարաժամկետ պատերազմից:

4․ Ո՞ր կետերի հետ համաձայն չեք։

5․ Կստորագրեի՞ք արդյոք այս պայմանագիրը։ Այո/Ոչ։ Ինչո՞ւ։

Բուխարեստի պայմանագիրը

1․ Ո՞ւմ միջև և ե՞րբ կնքվեց Բուխարեստի պայմանագիրը։

Պայմանգիրը կնքվել է 1806-1812թթ ռուս-թուրքական պատերազմից հետո Օսմանյան Թուրքիայի և Ռուսաստանի կայսրության միջև:

2․ Ո՞ր կետերն էին վերաբերում Հայաստանին և հայ ժողովրդին։

Ախալքալաքի հանձնումը վերաբերում էր հայ ժողովրդին, քանի որ ինչպես նախկինում, այժմ նույնպես Ախալքալաքի բնակչություն հիմնականում կազմում են հայերը:

3․ Ի՞նչ շահեր էին հետապնդում Ռուսաստանը և Թուրքիան։

Ունեին սեփական շահ՝ դ տերության սահմանների ընդարձակում: Ռուսաստանին անցան մի շարք տարածքներ, ինչպիսիք էին ՝Պրուտ և Դնեստր գետերի միջև ընկած Մոլդովական իշխանության արևելյան շրջանները : Իսկ օսմաններին անցան վրացական Փոթի, Անապա և Ախալքալաքի շրջանները:

4․ Ո՞ր կետերի հետ համաձայն չեք։

Տարածքային փոխանակման կետերի հետ, քանի որ դրանք խստորեն ոտնահարում են հայ և վրաց իրավունքները:

5․ Կստորագրեի՞ք արդյոք այս պայմանագիրը։ Այո/Ոչ։ Ինչո՞ւ։

Первый Телефон

Телефон, запатентованный в США в 1876 году Александром Беллом, назывался «говорящий телеграф». Трубка Белла служила по очереди и для передачи, и для приёма человеческой речи. В телефоне А. Белла не было звонка, позже он был изобретён коллегой А. Белла — Т. Ватсоном (1878 год). Вызов абонента производился через трубку при помощи свистка. Дальность действия этой линии не превышала 500 метров. Долгое время именно Александр Белл считался официальным изобретателем телефона и только 11 июня 2002 года Конгресс США в резолюции № 269 признал право изобретения телефона за Антонио Меуччи.

Александр Белл подал заявку в Вашингтонское патентное бюро на свое изобретение 14 февраля 1876 года. В этот же день изобретатель Элиша Грей из Чикаго подал предварительную заявку на «Устройство для передачи и приема вокальных звуков телеграфным способом». Вскоре Грей отказался от своей предварительной заявки. По этому случаю были многочисленные споры о том, кто первый изобрёл телефон.

7 марта 1876 года Александром Беллом был получен патент на изобретение телефона. Любопытно, что Александр Белл пытался изобрести не телефон, а «гармонический телеграф». В то время в телеграфии испытывался огромный дефицит линий.

25 июня 1876 года Александр Белл впервые продемонстрировал свой телефон на первой Всемирной электротехнической выставке в Филадельфии.

B 1877 году изобретатель Ваден применил для вызова абонента телеграфный ключ, который замыкал цепь звонка (позднее ключ был заменён кнопкой). В том же году петербургский завод немецкой фирмы «Сименс и Гальске» начал изготавливать телефонные аппараты с двумя телефонными трубками — одна для приёма, другая для передачи речи.

B 1878 году русский электротехник П. M. Голубицкий применил в телефонных аппаратах конденсатор и разработал первый русский телефон оригинальной конструкции, в котором было применено несколько постоянных магнитов. В 1885 году Голубицкий разработал систему централизованного питания микрофонов телефонных аппаратов (система ЦБ — «центральная батарея»).

В 1877—1878 годах Томас Эдисон предложил использовать в угольных микрофонах вместо угольного стержня угольный порошок, то есть изобрёл угольный микрофон с угольным порошком, который практически без изменений широко использовался до начала 1990-х годов, а в некоторых местах работает до сих пор.

Прорывом в области создания междугородней телефонной связи стало изобретение русского военного связиста Г. Г. Игнатьева. В 1879—1880 он первым в мире разработал систему одновременного телеграфирования и телефонирования по одному и тому же проводу, с разделением частот телефонного и телеграфного сигнала.

Սոցիալական և խոցելի խմբեր

Սոցիալական խումբը երկու կամ ավել մարդկանցից կազմված հանրույթ է, որի անդամ-ները միավորվել են որոշակի ընդհանուր (խմբային) նպատակների հասնելու, շփվելու կամ համատեղ գործունեություն կատարելու համար:

Ոչ մի սոցիալական խումբ այլ խմբերից բացարձակապես մեկուսացված չի լինում: Յուրաքանչյուր խումբ ազդում է հասարակության վրա, բայց իր հերթին, կրում է հասարակության, նրա մեջ մտնող մյուս մեծ ու փոքր խմբերի ազդեցութունները: Հուզականորեն հագեցված են ինչպես ներխմբային, այնպես էլ միջխմբային հարաբերությունները: Ընդհանուր (խմբային) նպատակներին հասնելով`   խմբի անդամները բավարարում են բոլորի մեջ առկա որոշ պահանջմունքներ: Ահա թե ինչու կարելի է ասել, որ մարդկանց յուրաքանչյուր հանրույթ խումբ է դառնում, եթե նրա անդամներն ունեն որոշ ընդհանուր գծեր և միավորվել են ընդհանուր պահանջմունքեր բավարարելու նպատակով: Հետե¬վաբար, միմյանցից մեկուսացված մարդկանց որևէ բազմություն դեռևս սոցիալական խումբ չի կազմում: Խումբ առաջանում է միայն այն դեպքում, հենց որ երկու կամ ավելի մարդիկ սկսում են շփվել, փոխներգործել, համատեղ գործունեություն կատարել: Խումբը առկա է այն դեպում, երբ նրա անդամները ցանկանում են պահպանել իրենց կապերը, չեն ձգտում ցրվել ու մեկուսանալ, ներգործում են միմյանց դիրքորոշումների, հայացք¬¬ների ու վարքի վրա, ստեղծում են կայուն`  փոխադարձ կապեր: Խումբն այն միկրոմիջավայրն է (միկրո–հուն. փոքր), որի օգնությամբ անհատը մի  կողմից`  ընկալում է հասարակական ներգործությունները, սոցիալականացնող ուժերի ազդեցությունը, մյուս կողմից`  հենց խնբային գործունեության մասնակից դառնալու դեպքում է, որ անձը  կարողանում է դրսևորել իր օժտվածության, ընդունակությունների և կարողությունների շատ կողմեր, իրագործում է այն մտահաղացումներն ու իդեալները, որոնք նրանում ձևավորվել են սոցիալ-հոգեբանական հասունացման նախորդ փուլերում:  Սոցիալական խմբերը միայն առաջին հայացքից են պարզ ու հասկանալի թվում: Երբ փորձում ենք սահմանել կամ գոնե բնորոշել դրանք, ապա տեսնում ենք, որ յուրաքանչյուր սոցիոլոգ և սոցիալական հոգեբան տալիս է խմբի իր ուրույն սահմանումը: Ոմանք հիմնականում նշանակություն տալիս են խմբի նպատակներին: Մեկ ուրիշը կարող է ուշադրություն դարձնել փոխօգնության գործոնի վրա, երրորդը կարևոր է համարում խմբի կառուցվածքը, չորրորդը`  այն հանգամանքը, որ խմբի անդամները հոգեբանորեն նույնանում են խմբի հետ: Խմբի այդ և բազմաթիվ այլ կողմեր, հատկություններ, ներխմբային գործընթացներ, անկասկած կարևոր են: Բայց այդ բոլոր չափանիշների մեջ պետք է ընտրել հիմնականը, բնորոշը, կենտրոնականը: Այդպիսին, անշուշտ, խմբային գործունեությունն է, որն իրագործվում է փոխներգործության (ինտերակցիայի) ձևով: Եթե չկա խմբի երկու կամ ավելի անդամների գործունեություն, ապա չկա նաև խումբ: Այսպիսով, սոցիալական խումբը երկու կամ ավելի անհատներից կազմված հանրույթ է, որի անդաներից յուրաքանչյուրն ազդում է մյուսների վրա և, իր հերթին կրում է նրանց ազդեցությունը:  Սոցիալական հոգեբանության համար, իհարկե, ավելի հետաքրքիր են այն խմբերը, որոնք գոյություն ունեն երկար ժամանակահատվածում: Երբ խմբի գոյությունը երկար է տևում, ապա նրանում, բացի փոխներգործությունից, առաջանում են նաև այլ երևույթներ.

 • ընդհանուր նպատակներ,
 • ներքին կառուցվածք, որի մեջ կարևոր տեղ է գրավում լիդեր-ենթակա կապերի համակարգը,
 •  ուժեղ կոնֆորմիստական ճնշում, որ կատարում է խումբն իր անդամների վրա,
 • յուրաքանչյուր անդամի վարքի մեջ այնպիսի փոփոխությունների առաջացում, որոնք պայմանավորված են տվյալ խմբում իրենց անդամությամբ և խմբային գործունեությանը մասնակցելով: Այս հատկությունները առանձնապես նկատելի են լավ կազմակերպված խմբերում:

Թիրախային խմբերը և շահառուները
Ծրագրի ուղիղ շահառուներն են համարվում Մեծամոր (Արմավիրի մարզ), Իջևան և Նոյեմբերյան (Տավուշի մարզ) բնակվող 7-18 տարեկան խոցելի համարվող ընտանիքների երեխաները:Յուրաքանչյուր համայքից առնվազն 50 շահառու երեխաներ աղքատ, սոցիալապես անապահով և մարգինալացված ընտանիքներից կներառվեն ծրագրում:
Ծրագիրը հատուկ շեշտադրում է դնում այն ընտանիքների վրա, որոնք կարող են ենթարկվել խտրական վերաբերմունքի (գենդերային, կրոնական, էթնիկ, ազգային ծագման, հաշմանդամության և այլ պատճառներով) և հատուկ ուշադրություն է դարձնում սակավ հնարավորություններ ունեցող երեխաների կարիքներին: Ծրագրում ներառված են հետևյալ հիմնական խմբերը՝

 • Սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաներ,
 • Էթնիկական և կրոնական փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ,
 • Հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ,
 • Միգրանտների, փախստականների կամ տեղահանվածների երեխաներ:

Ծրագրի թիրախ խմբեր են համարվում Մեծամոր, Իջևան, Նոյեմբերյան քաղաքների տեղական ինքնակառավարման մարմինները, մշակութային և պետական այն հաստատությունները, որոնք իրենց համայնքներում մշակութային կյանքը զարգացնելու հիմնական գործառույթներ են իրականացնում, ինչպես նաև իրենց համայնքում մշակութային կյանքին մասնակցելու հնրավորություններ են ընձեռում: Ծրագրի թիրախ խումբ են համարվում նաև մոտ 15 այնպիսի կազմակերպություններ, որոնք ցանկանում են բարելավել իրենց ծառայությունների որակը և մատչելիությունը:
Ծրագրի անուղղակի շահառուներ են համարվում թիրախ և հարակից համայնքների այն բնակիչները, ովքեր մասնակցում են համայնքներում կազմակերպվող մշակութային միջոցառումներին:

Present perfect

1. Sophie and I have known each other since we were at school together.

2. I have played tennis since I was eight years old.

3. Alain has been in hospital three times this year.

4. I have wanted  to be an actor for as long as I can remember.

5. My uncle has smoked 40 cigarettes a day for 40 years – and he’s a doctor!

6. You have had that suit for more than ten years! Isn’t it time to get a new one?

7. Since he finished university, my brother has worked  in five different countries.

8. Zerrin has watched that TV programme every week since it started.

9. I have never liked  bananas. I think they’re horrible!

10. What’s the most interesting city you have ever visited ?