Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Համո Սահյան

Հրաշք լիներ

Հրաշք լիներ, կրկնվեր
Այն հրաշքը իրական,
Առուն ստվերս տաներ
Ջաղացպանի աղջկան:

Գար խափաներ, խաթարեր
Իմ ջաղացը մանկական,
Նրա հետ սերս տաներ
Ջաղացպանի աղջկան:

Պահեր, գրկի մեջ պահեր
Կարմիր աստղերը ձկան,
Կարմիր արևս տաներ
Ջաղացպանի աղջկան:

Ա՜խ, ձեն ու ձուն չհաներ
Իմ ցավերի լուռ վկան,
Այրող ցավերս տաներ
Ջաղացպանի աղջկան:

Ինչ ասեի, կատարեր,
Առներ սերս գեղջկական
Մի անգամ ևս տաներ
Ջաղացպանի աղջկան:

Հրաշք լիներ կրկնվեր
Այն հրաշքը իրական։

Գործնական աշխատանք

Թեմա 1

  1. Կարդալ նյութի 2-3 էջի Դասախոսություն 1-ը: Պատասխանել հետևյալ հարցերին՝

Ինչ է ուսումնասիրում լանդշաֆտագիտությունը:
Լանդշաֆտագիտությունը ֆիզիկական աշխարհագրության մի բաժինն է, որն ուսումնասիրում է աշխարհագրական լանդշաֆտը, այսինքն բնությունն է նրա ուսումնասիրման օբյեկտը՝ բնական տարածքային համալիրը իր բոլոր բաղադրիչներով։

Որոնք են լանդշաֆտագիտության խնդիրները:
Լանդշաֆտագիտության խնդիրն է երիկրըբ դիտել որպես մի բարդ, բազմաթիվ գործոններով հյուսված համակարգ, այն ճանաչել բազմակողմանիորեն, որպեսզի ոչ մի բաց տեղ չմնա, հնարավոր լինի լանդշաֆտը օպտիմացնել և այն դարձնել առավելագույնս արդյունավետ։

Ինչ է լանդշաֆտը։
Լանդշաֆտը բնապատմական մի այնպիսի տարածքային համալիր է, որտեղ երկրաբանական կառուցվածքը, ռելիֆը, կլիման, ջրերը, հողաբուսական ծածկը, կենդանական աշխարհը և մարդու գործունեությունը փոխկապակցված մի ինքնատիպ միասնություն են ներկայացնում, որով և տարբերվում է հարևան լանդշտաֆներից։

Ալգորիթմներ

Ուսումնական նյութեր

Նախագծեր

Ստորև ներկայացված խնդիրների լուծման գծային ալգորիթմների բլոկ սխեմաներ և ծրագրավորման կոդեր

1․Գտնել այն եռանկյան մակերեսը որի կողմերն են 3սմ 4սմ և 5սմ

s=3*4/2=6²

2.Գտնել այն եռանկյան մակերեսը որի կողմերն են 4սմ, 8սմ, 11սմ

p=(4+8+11)/2=11.5

S=√(p(p-4)(p-8)(p-11))=√(11.5(11.5-4)(11.5-8)(11.5-11))=√(11.5×7.5×3.5×0.5))=√150.9375≈√151

3.լուծել 2x²+5x+8=0 հավասարումը

D=b²-4ac=25-64=-39<0 => x∈∅

4.Լուծել y=(x+1)(x²+1)² հավասարումը

x=0,y=(0+1)(0²+1)²
y=1

x=2, y=(2+1)(2²+1)²
y=28

x=-6, y=(-6+1)(-6²+1)²
y=6125

5.Տրված են x և y տիպի փոփոխականներ։ Հաշվել և արտածել նրանց գումարը։
x=7, y=16
S=x+y=7+16=23

6.Հաշվել a,b,c կողմեր ունեցող եռանկյան մակերեսը, որի կողմերն են 5սմ, 7սմ, 11սմ։
p=5+7+11/2=11.5
y=11.5(11.5-5)(11.5-7)(11.5-11)=11.5*6.5*4.5*0.5=168.1875≈168
S=√168

7.Տրված է n բնական եռանիշ թիվը։ Հաշվել թվի թվանշանների գումարը։
n=451
4+5+1=10

Ուսումնական գրականություն

Սոցիոլոգիայի ուսումնական ձեռնարկ

Կրավչենկո Ա. Ի. — Սոցիոլոգիա sociologia-kravchenko

Կյուրեղյան Է. Ա.   – Կիրառական սոցիոլոգիա- Kyurehyan

Մանուկյան Գ.Մ.- Սոցիալական կանխատեսման հիմունքներ-  socialakan kan

Шестак  О.И. — Социология- shestak_o_i_andreeva_o_n_sociologiya

Ուսումնական ձեռնարկ, Մ. Շարոյան, Երևան 2013- sociologia-dzernark

Առաջադրանք

1.գտնել հոմանիշները

Նախնրապահ,բնորդ,արքա,վտարանդի,հեվանավոր,հռետոր,գահակալ,կաճառական,հոտաղ,ստեղծող,ճարտասան,աջակից,արարիչ,աստանդական

Նախնրապահ-հոտաղ

Արքա-գահակալ

Վտարանդի-աստանդական

Հովանավոր-աջակից

Հռետոր-ճարտասան

ստեղծող-արարիչ

Համո Սահյան

Հրաշք լիներ

Հրաքշ լիներ կրկնվեր, Այն հրաշքը իրական, Առուն ստվերս տաներ Ջախացպանի աղջկան։

Գար, խափաներ, խաթարեր Իմ ջախացը մանկական, Նրա հետ սերս տաներ Ջախացպանի աղջկան։

Պահեր, գրկի մեջ պահեր Կարմիր աստղերը ձկան, Կարմիր արևս տաներ, Ջախացպանի աղջկան։

Ա՜խ, ձենուձուն չհաներ, Իմ ցավերի լուռ վկան, Այրվող ցավերս տաներ, Ջախացպանի աղջկան։

Ինչ ասեի, կատարեր, Առներ սերս գեղջկական, Մի անգամ ևս տաներ, Ջախացպանի աղջկան։

Հրաշք լիներ, կրկնվեր Այն հրաշքը իրական։

Կյանքի վերջին տարիներին Ավետիք Իսահակյանը շատ էր ճանապարհորդում Սյունիքում, տեսնում Տաթևի հոյակերթ վանքը, ունկնդրում Որոտանի գազազած մռնչյունը, և վայելում Մազե կամրջի հրաշքը։

Մեծ Հայքի Արտաշես Ա Բարի թագավորը՝ Արտաշեսյան հարստության հիմնադիրը, իշխել է Ք.ա.189֊160 թվականը՝ իր երկիրը ղեկավարելով հայոց թագադիր Սմբադ Բագրատունու օգնությամբ։

Եդեսիայում հայերեն գրերն ստեղծելուց հետո Մեսրոպ Մաշտոցը գնաց Սամոսատ և հմուտ գրագիր Հռոփանոսին հանձնարարեց պատրաստել դրանց գեղագրական պատկերները, իսկ ինքը հովսեփ Պաղնացու հետ սկսեց թարգմանել Սողոմոնի առակները։

apple 1

Компьютер был разработан Стивом Возняком для личного использования. У друга Возняка Стива Джобса появилась идея продавать его. Apple I стал первым продуктом компании Apple Computer (теперь Apple Inc.), продемонстрированным в апреле 1976 года в «Клубе самодельных компьютеров» в Пало-Альто, Калифорния.

На одном из собраний «Клуба самодельных компьютеров» Джобс с Возняком впервые устроили презентацию своего компьютера. Стеснительный Возняк, для которого публичное выступление стало настоящим испытанием, обратил внимание на преимущество их устройства, казавшееся ему наиболее важным, — удобный ввод данных с клавиатуры с моментальным их отображением на экране. Затем перед собравшимися выступил Стив Джобс, оказавшийся прирождённым оратором. Говорил он страстно и убеждённо, обращаясь с риторическими вопросами к аудитории. Однако даже в таком привлекательном изложении предложение не вызвало энтузиазма среди слушателей: заинтересованность в приобретении Apple I проявил только один человек. Им оказался Пол Террелл, владелец компьютерного магазина Byte, недавно открывшегося на El Camino Real в Менло-Парке. На следующий день Джобс заявился к нему в магазин босиком — и заключил сделку, которую они с Возняком потом называли главной в их жизни. Террелл сделал заказ сразу на 50 компьютеров, но его не интересовали печатные платы, ему нужны были компьютеры в полной комплектации, и за каждый он платил 500 долларов. Джобс тут же согласился, хотя для выполнения такого заказа у них не было средств. Требовалось 15 тысяч долларов, но Джобс и тут нашёл выход из положения: 5 тысяч он смог занять у друзей, а комплектующие получил у дистрибьютора Cramer Electronics в кредит на 30 дней, причём поручителем сделал Террелла, который фактически профинансировал весь проект.

Через месяц заказ был готов: 50 компьютеров компаньоны поставили Терреллу, рассчитались по кредиту за комплектующие.

Первый компютер

Сегодняшнюю жизнь представить без компьютера уже невозможно, настолько плотно он вошел в сферы деятельности. Компьютером пользуются и ученики в первом классе, и разработчики новых технологий, он помогает оптимизировать рабочий процесс и хранит в себе огромное количество информации, хотя внешне представляет собой компактное устройство. Компьютерные технологии помогли облегчить процесс обработки данных и защитить персональную информацию от открытого доступа. 

 Например, в 1912 году российский ученый А. Крылов разработал машину для решения дифференциальных уравнений.

Затем, в 1927 году в США изобрели первый аналоговый компьютер, а в 1938 году немецкий инженер Конрад Цузе создал программируемую механическую цифровую модель компьютера Z1, но она была пробной и претерпела ряд модернизаций. Уже в 1941 году появляется 3 вариант машины – Z3, который больше других напоминал современный компьютер, но все же требовал доработок.

В 1942 году в США также продолжалось создание электронного цифрового компьютера ABC, но модель не была закончена, поскольку разработчика Джона Атанасова призвали в армию. Недостроенную модель изучил Джон Мокли и приступил к созданию собственного компьютера – ENIAC и в 1946 году ученый завершил многолетнюю работу. ENIAC Мокли представлял собой компьютер, выполняющий задания, поставленные перед ЭВМ и обладающий двоичной системой исчисления, на которой построены и современные компьютеры.

Первый компьютер разрабатывался для решения задач в условиях войны и использовался армией Соединенных Штатов. Главной целью было автоматизирование расчетов при бомбометании артиллерией и авиацией. И если раньше для вычислений создавались многочисленные отделы, использующие логарифмические линейки, то с созданием ЭВМ исчезла необходимость расчетов таким медленным и сложным способом.