Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Հեռավար-առցանց ուսուցում․Ապրիլի 27-ից մայիսի 8-ը

Առաջադրանքներ

  1. Գտնել ֆունկցիայի որոշման տիրույթը:

ա) f(x) = √x^2-16 + 2x

D(f) = (−∞; -4] U [4;+∞)
բ) f(x) = √36-x^2 + 3×3

D(f) = [-6;6]
գ) f(x) = √50-2x^2

D(f) = [-5;5]
դ) f(x) = √9+x2

D(f) = R
ե) f(x) = √3-x2 + 1/x-3

D(f) = [-√3;√3]

  1. Գտնել խորանարդի ծավալի ֆունկցիոնալ կախվածությունը նրա

ա) կողմի երկարությունից
V = a^3
բ) լրիվ մակերևույթի մակերեսից:

V = √Sլրիվ/6 ^3

  1. Ինչպե՞ս է արտահայտվում կանոնավոր եռանկյանն արտագծված շրջանագծի շառավղի ֆունկցիոնալ կախվածությունը՝

ա) եռանկյան կողմի երկարությունից

Պատ՝. R = a/√3
բ) եռանկյան միջնագծի երկարությունից

Պատ՝. R = 2x/3

  1. Գտնել շրջանագծին ներգծած քառակուսու մակերեսի ֆունկցիոնալ կախվածությունը շրջանագծի շառավղից:

Պատ՝. S = 2R^2

Տեքստային խնդիրներ

1.Առաջին բրիգադն աշխատանքը կարող է կատարել 20 օրում: Երկրորդ բրիգադն աշխատում է 1,5 անգամ դանդաղ:
1) Երկրորդ բրիգադն առաջին բրիգադից քանի՞ տոկոս շատ ժամանակ է ծախսում այդ աշխատանքը կատարելիս:

Պատ՝. 50 տոկոս

2) Այդ աշխատանքը քանի՞ օրում կարող է կատարել երկրորդ բրիգադը:

Պատ՝. 30 օր

3) Քանի՞ օրում կարող են կատարել աշխատանքը՝ երկու բրիգադը միասին:

Պատ՝. 12 օրում

4) Քանի՞ օրում կավարտվի աշխատանքը, եթե 16 օր աշխատի առաջին բրիգադը, իսկ աշխատանքի մնացած մասը կատարի միայն երկրորդ բրիգադը:

Պատ՝. 22 օրում

2. Դասարանում աշակերտների 40% –ը գերազանցիկ են, ընդ որում տղաների 25% –ն են գերազանցիկ,իսկ աղջիկների 50%-ը:
1) Դասարանի աշակերտների ո՞ր տոկոսն են կազմում տղաները:

Պատ՝. 40%

2) Աղջիկների քանակը տղաների քանակից քանի՞ տոկոսով է ավելի:

Պատ՝. 50%

3) Գերազանցիկ աղջիկների քանակը քանի՞ անգամ է շատ գերազանցիկ տղաների քանակից:

Պատ՝. 3

3. Ավտոբուսը ժամը 9:30-ին դուրս էր եկել A վայրից և նախատեսել էր ժամը 14:30-ին հասներ A-ից 250 կմ հեռավորության վրա գտնվող B վայր:

1) Քանի՞ կմ/ժ արագությամբ պետք է ընթանա ավտոբուսը՝ ժամանակին B վայր հասնելու համար:

Պատ՝. 50 կմ /ժ

2) A վայրից քանի՞ կմ հեռավորության վրա կգտնվի ավտոբուսը ժամը 11:00-ին:

Պատ՝. 75 կմ

3) Շարժումը սկսելուց քանի՞ րոպե հետո ավտոբուսը կգտնվի A-ից 80կմ հեռավորության վրա:

Պատ՝. 1.6ժ = 96 րոպե

4) Եթե ժամը 11:30-ին ավտոբուսը կես ժամ կանգ առներ, այնուհետև քանի՞ կմ/ժ արագությամբ պետք է շարուկակեր ճանապարհը, որպեսզի ժամանակին հասներ B վայրը:

Պատ՝. 60 կմ /ժ

Հեռավար- առցանց ուսուցում մարտի 30- ապրիլի 10

1.Գտեք ամենամեծ երկնիշ և ամենափոքր եռանիշ թվերը .
99 100

ա)Գտեք նրանց հակադիրների գումարը: 
-99+(-100)=-199

բ)Գրեք այդ երկու թվերի միջև ընկած որևէ a թիվ :
99,8

գ)Հաշվեք |a|-ն :
99,8

2.Գտեք 151/27-ից փոքր ամենամեծ ամբողջ թիվը:
 5

3.Գտեք 22 թվի երկնիշ բազմապատիկները:
 22, 44, 66, 88

4.Գտեք նվազելին,եթե նվազելիի,հանելիի և տարբերության գումարը հավասար է 48-ի:
 24-8=16

5.   1,35 և 1,4 թվերի միջև գտեք 18 հայտարարով կոտորակ:
25/18

6.    10/3; π; 10  թվերը դասավորեք նվազման կարգով:
 10, 10/3, π

7.Գտնել արտահայտության արժեք. 

ա)3 *33 *63=3

բ) 0,12525=arm20/20

գ)8-0,5 *8-14=

դ)(( 32)-3)-27

8. Գտնել արտահայտության արժեք.


2cos 8 +sin 8 2=2+arm2

9. ( 22)3 + cos *tg74

10.15  * cos 35   — sin 15 * 35